Vilkår for medlemslån til medlemmer af Danmarks Lærerforening

DLF Medlemslån yder lån til foreningens medlemmer på baggrund af en kreditvurdering foretaget af Lån & Spar Bank A/S.

Betingelser for at optage lån

Låntager skal være almindeligt medlem af Danmarks Lærerforening og have ansættelse i en varig tjenestemandsstilling eller være ansat som overenskomstansat månedslønnet lærer i en ikke tidsbegrænset stilling eller være pensioneret fra en af de nævnte stillinger.

Låntagere, som ikke er ansat i varig tjenestemandsstilling, ved stat eller kommune, kan først søge om optagelse af lån efter 2 års ansættelse i ovennævnte stillinger.

Har ansøger en ægtefælle eller samlever, underskriver denne som meddebitor på lånet.

Gruppeliv

For at kunne låne skal du have været ansat i en fast stilling i to år eller være pensioneret fra en fast stilling. Som låntager bliver du automatisk omfattet af en gruppelivsforsikring med begrænset dækning i Danmarks Lærerforenings Frivillige Gruppelivsforsikring.

Det er ikke den forsikring, der fremgår af lønsedlen. Dødsfaldsdækningen på gruppelivsforsikringen vil i langt de fleste tilfælde dække restgælden på lånet.

Søg om lån

Du kan søge om lånet fra www.lsb.dk/dlf/laaneberegning.

Efter påtegninger i DLF Medlemslån videresendes bestillingsskemaet med bilag til ekspedition i Lån & Spar. Det er her et krav, at lånsøgeren ikke er registreret i RKI samt at Lån & Spar ikke har væsentlige bemærkninger til den indsendte årsopgørelse og lønseddel.

Lånegrænse

Lånegrænsen er kr. 300.000.

Gebyr og afgift

Ekspeditionsgebyr ved etablering kr. 1.800.

Gebyrer for ekstraordinære ekspeditioner, f.eks. kopiering, ekstra opgørelser og lignende opkræves i henhold til bankens gebyroversigt, punktet øvrige gebyrer vedr. depot/pantebreve.

Fastsættelse af renten på medlemslån

Renten er variabel og reguleres i forhold til markedsvilkår med et fradrag i forhold til Lån og Spar Banks laveste fastsatte rente på Privatlån. Hvis renten stiger eller falder i tilbagebetalingsperioden, vil ydelsen blive fastholdt og restløbetiden forlænget eller forkortet.

Afregning af lånet

Når lånet er bevilget, sendes lånetilbud, gældsbrev samt lønforskrivning til låntager, som underskriver og returnerer dokumenterne. Når Lån & Spar har modtaget det underskrevne gældsbrev og lønforskrivning retur, sendes afregningsnota til låntager. Lånebeløbet med fradrag af låneomkostninger indsættes på den af medlemmet oplyste konto.

Tilbagebetaling af lånet

Lånet, der ydes som annuitetslån med variabel rente og kvartårlig rentetilskrivning, tilbagebetales med en fast månedlig ydelse. Lånets løbetid vil som udgangspunkt maximalt udgøre 8 år. Lånet skal være tilbagebetalt, inden låntager fylder 70 år.

Adresse ændring

Hvis en låntager flytter, skal den nye adresse hurtigst muligt meddeles Lån & Spar.

Endvidere skal låntager meddele Lån & Spar eventuel overgang til orlov, samt fratrædelse.

Kontoudskrift

Kontoudskrift sendes til låntager ved års ultimo, samt ved opgørelse af lånet.

Opsigelse af lånet

Lånet kan indfries af låntager uden varsel, og lånet kan opsiges af DLF Medlemslån med 3 måneders varsel.

Ved misligholdelse af lånet gælder betingelserne, som fremgår af gældsbrevet.

Ændringer af vilkår

Nærværende vilkår er gældende 1 måned fra udsendelsesdagen. DLF Medlemslån forbeholder sig ret til efter denne dato at ændre vilkårene uden varsel. Låneansøgninger modtaget efter fristen vil blive behandlet i overensstemmelse med eventuelle nye vilkår. Lånsøger vil straks få de nye vilkår tilsendt.

Klage adgang og bilæggelse af tvister

Lån & Spar administrerer Medlemslån for Danmarks Lærerforening og er i den forbindelse ansvarlig for klagebehandling.

Hvis debitor ønsker at klage, skal debitor i første omgang kontakte Lån & Spar.

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan debitor klage til Danmarks Lærerforening, att.: Økonomiafdelingen, Medlemslån, Vandkunsten 12, 1467 København K.

Fører henvendelsen til Danmarks Lærerforening ikke til en tilfredsstillende løsning, har debitor mulighed for at klage over Medlemslånet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk.

Debitor har også mulighed for at indgive klager over markedsføring, herunder over den information om Medlemslånet som debitor har modtaget, til Forbrugerombudsmanden, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klager over behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, www.datatilsynet.dk.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til DLF Medlemslån, tlf. nr.: 3369 6300 eller på e-mail dlf@dlf.org.