Wed Jan 16 23:48:57 CET 2019
Privat
Erhverv
Netbank

Spørgsmål og svar

Indholdsfortegnelse:
Adgang- og underskriftskode
Afgifter og omkostninger
Handler
Netbanken
Konkurs
Kunde i Bank Link ®
Saldoen
Sikkerhed

Klik her og kom til toppen af siden Adgangs- og underskriftskode
Er det den samme som i netbank ?
Ja - du skal anvende den samme adgangs- og underskriftskode. Du behøver ikke skifte placering af nøglefiler.
Hvor skifter jeg adgangs- og underskriftskode?
Du skifter adgangs- og underskriftskode for Bank Link ® i netbank. For at skifte koder skal du vælge menupunktet "Funktioner" under netbank. Her kan du så vælge at ændre adgangs- og underskriftskode.

Klik her og kom til toppen af siden Afgifter og omkostninger
Hvor ofte hæves de ?
Administrationsgebyret hæves én gang årligt på den sidste bankdag i november måned. Pensionsafkastskatten (PAL) hæves én gang årligt medio januar måned.
Hvordan hæves de ?
Afgifter og omkostninger betales ved, at der sælges ud af depotet. Salget sker forholdsmæssigt i alle fondskoder, det vil sige, at formuesammensætningen efter salget er uforandret. Bank Link ® foretager automatisk det forholdsmæssige salg.

Klik her og kom til toppen af siden Handler
Hvornår handles der, og hvornår kan jeg se dem i brugergrænsefladen ?
Bank Link ® effektuerer dine ordrer på bankdage mellem kl. 12.00 og 13.00. Du vil dog først kunne se effektueringen på nettet efter klokken 15.00. Denne tidsmæssige forskel skyldes den tid, vi skal bruge på at opdatere systemer m.m.
Hvorfor kan jeg ikke strakshandle ?
Bank Link ® er baseret på, at vi samler alle kunders ordrer, og gennemfører dem som én samlet handel. Fordelene herved er, at:
1. Handelsomkostningerne minimeres - du betaler således ikke et gebyr for handler i Bank Link ®
2. Der fås en bedre balance mellem bud og udbud af de enkelte investeringsforeninger
3. Det "Ikke investerede beløb" begrænses, fordi der er en større sandsynlighed for, at der kan købes et helt antal investeringsbeviser når alle Bank Link ® kunderne handler samlet, end hvis hver deltager handler individuelt. Jævnfør i øvrigt svaret på "Ikke investeret beløb".
Ulempen er til gengæld, at du ikke kan strakshandle, og altså ikke se resultatet af dine ordrer med det samme.
Hvorfor er der et ikke investeret beløb, når jeg har bedt om, at der handles for det hele ?
Hvis det ikke er muligt at købe et helt antal investeringsbeviser i en eller flere fondskoder til samledepotet, vil du have et beløb, som ikke bliver investeret den pågældende dag. Næste handelsdag forsøger Bank Link ® at få investeret resten af beløbet. Jævnfør i øvrigt pkt. 3 samt tilhørende eksempel i Reglerne for Bank Link ®.
Hvorfor kan jeg ikke se slettede ordrer i ordrehistorikken?
En slettet ordre bliver automatisk fjernet fra ordrebogen, og bliver derfor heller ikke vist i ordrehistorikken. Kun ordrer der er udført bliver vist.

Klik her og kom til toppen af siden Internetbanken
Hvorfor kan jeg godt logge på netbank, men ikke på Bank Link ® - og omvendt ?
Bank Link ® og netbank er to adskilte produkter. Du kan derfor opleve situationer, hvor en driftsforstyrrelse eller teknisk fejl påvirker Bank Link ®, så du ikke kan få adgang hertil, men godt kan komme i netbank. Denne modsatte situation kan også opstå.
Hvorfor er Bank Link ® ikke direkte integreret i netbank?
Bank Link ® er udviklet med en anden og nyere teknologi end netbanken. På et tidspunkt vil vi udvikle en ny netbank med den samme teknologi som Bank Link ®. Når dette er sket, vil vi kunne integrere eller sammensmelte Bank Link ® og netbanken til ét samlet produkt.

Klik her og kom til toppen af siden Konkurs
Hvad sker der med min formue, hvis banken går konkurs ?
Hvis banken går konkurs, vil din formue blive behandlet på tre forskellige måder:
1. De penge, der står kontant, vil blive 100% dækket af indskydergarantifonden, fordi der er tale om særligt beskyttede indlån.
2. De hele investeringsbeviser, du har i Bank Link ®, vil du kunne udtage af konkursboet og overføre til et andet depot.
3. Hvis du har andele af investeringsbeviser, skal du blive enig med de andre ejere om, hvad der skal ske. Kan I ikke blive enige, skal beviset sælges og provenuet deles mellem jer.
I tilfælde af konkurs vil din risiko derfor være begrænset til de eventuelle andele du har i investeringsbeviser, typisk et meget lille beløb.

Klik her og kom til toppen af siden Kunde i Bank Link ®
Hvordan bliver jeg kunde ?
For at blive kunde i Bank Link ® skal du henvende dig i et af vore rådgivningscentre eller ringe til Kontakt på telefon 33 78 21 00. Det er en betingelse for at blive kunde i Bank Link ®, at du har eller opretter en kapital-, rate-, eller selvpension. Hvis du er internetbankkunde, kan du følge den daglige udvikling af formuen på Internettet.
Klik her og kom til toppen af siden Saldoen
Hvorfor stemmer saldoen på mine kontobevægelser ikke ?
Hvis du laver en sammentælling på dine kontobevægelser, vil du opleve, at saldoen ikke stemmer - den giver med andre ord ikke nul. Differencen vil du kunne finde under menupunktet Formuesammensætning, som et ikke investeret beløb.
Dette beløb opstår, når der ikke kan handles et helt antal investeringsbeviser til samledepotet - for selvom du godt kan eje andele af et investeringsbeløb i samledepotet, kan Bank Link ® f.eks. ikke købe de 0,7 investeringsbevis, der kræves for at få hele beløbet placeret i investeringsbeviser. Bank Link ® vil dog næstkommende bankdag forsøge at placere det ikke investerede beløb.
Hvorfor er saldoen 0,- kr. på min Bank Link ® konto i Internetbank og under Andre konti ?
Bank Link ® fungerer på den måde, at det kontante indskud på din kapital-, rate-, eller selvpension hæves på kontoen og placeres efterfølgende i investeringsbeviser efter din Indbetalingsfordeling. Efter placeringen står der 0 kr. på din Bank Link ® konto - til gengæld ejer du en række investeringsbeviser, som er placeret i samledepotet. Din andel af samledepotets beholdning af investeringsbeviser fremgår af menupunktet Formuesammensætning i Bank Link ®.

Klik her og kom til toppen af siden Sikkerhed
Automatisk lukning af Bank Link ® efter 25 minutters inaktivitet
Hvis du ikke har været aktiv i Bank Link ® i en periode på 25 minutter, bliver Bank Link ® automatisk lukket - dvs. forbindelsen bliver afbrudt. For at bruge Bank Link ® igen, skal du blot afgive adgangs- og underskriftskode og logge på igen.
 
Klik her og kom til toppen af siden Til toppen