Wed Feb 20 19:29:52 CET 2019
Privat
Erhverv

VIGTIG INFORMATION

Adgang til denne del af Lån & Spar Bank A/S' (herefter 'Banken') website giver adgang til et børsprospekt udarbejdet af Banken i forbindelse med en kapitalforhøjelse, som omfatter et udbud af nye aktier i Banken med fortegningsret for Bankens eksisterende aktionærer.

På grund af juridiske begrænsninger er oplysningerne på denne del af websitet ikke rettet mod eller tilgængelige for visse personer. Vi beder dig venligst læse følgende oplysninger og afgive nedenstående bekræftelse, hver gang du ønsker adgang til denne del af websitet.

Oplysningerne på denne del af websitet er ikke tiltænkt og må ikke gøres tilgængelige for, distribueres eller udleveres, direkte eller indirekte, helt eller delvist til personer, der er bosiddende eller fysisk befinder sig i USA, Canada, Australien og Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette kan udgøre en overtrædelse af lokale værdipapirlove eller -regler, og udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at tegne eller købe de Udbudte Aktier (som defineret nedenfor) eller en del deraf i nogen jurisdiktion til nogen person, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud i den pågældende jurisdiktion.

Tegningsretterne og de udbudte aktier som nævnt på denne hjemmeside ('Tegningsretter' henholdsvis 'Udbudte Aktier') er ikke blevet og vil ikke blive godkendt af børstilsyn eller anden tilsyns-myndighed i enkeltstater i USA. Tegningsretterne og de Udbudte aktier er ikke blevet og vil ikke blive-registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ('U.S. Securities Act') eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Enhver overdragelse af Tegningsretterne og ethvert udbud eller salg af de Udbudte Aktier er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i henhold til Regulation S.

De Udbudte Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges eller tegnes, og Tegningsretterne må ikke direkte eller indirekte udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges, i USA, Canada, Australien eller Japan, eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, salg eller anden udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion.

I enhver EøS-medlemsstat ud over Danmark, som har gennemført direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (der sammen med alle gennemførelsesforanstaltninger i de enkelte EøS-medlemsstater benævnes 'Prospektdirektivet'), er oplysningerne og dokumenterne indeholdt på de følgende hjemmesider alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EøS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer, som defineret i Prospektdirektivet som implementeret i den pågældende EøS-medlemsstat.

I nogle jurisdiktioner kan det være i strid med lovgivningen at få adgang til de oplysninger og dokumenter, der ligger på de efterfølgende hjemmesider, og kun visse grupper af personer må få adgang til oplysningerne og dokumenterne. Alle personer, der er bosiddende uden for Danmark, og som ønsker at få adgang til dokumenterne på denne hjemmeside, bør først sikre sig, at de ikke er omfattet af lokale love og regler, der forbyder eller begrænser deres ret til adgang til hjemmesiden, eller som kræver registrering eller godkendelse, før de kan købe værdipapirer. Der er ikke sket en sådan registrering eller indhentet en sådan godkendelse uden for Danmark. Banken påtager sig intet ansvar, hvis en person overtræder gældende love og regler.

Når du klikker på 'Jeg accepterer' herunder, bekræfter du at have læst og accepteret de oplysninger vedrørende Tegningsretterne og de Udbudte Aktier, Udbuddet samt de betingelser og begrænsninger, som er anført ovenfor, og at du ikke bor eller befinder dig i USA, Canada, Australien eller Japan. Hvis du bor eller befinder dig i USA, Canada, Australien eller Japan eller ikke kan acceptere ovenstående betingelser, skal du klikke på 'Jeg accepterer ikke'.

Jeg accepterer Jeg accepterer ikke