Fri Dec 14 00:15:53 CET 2018
Privat
Erhverv

Indskydergarantifonden

Indskydergarantifonden
Indskydergarantifonden er en privat selvejende institution, der har til formål i vidt omfang at sikre kunder i danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter eller fondsmæglerselskaber imod tab, selvom instituttet eller selskabet skulle gå i betalingsstandsning.

Indskydergarantifonden er inddelt i de tre hovedafdelinger: Pengeinstitutter, Realkreditinstitutter og Fondsmæglerselskaber, hvoraf kun Pengeinstitutter vil blive behandlet her.

Kontant indskud
Indskydergarantifonden dækker indskud på konti i pengeinstitutter efter fradrag af eventuelle lån og andre forpligtelser over for pengeinstituttet, med op til det der svarer til 100.000,- Euro pr. indskyder.
Læs alt om Indskydergarantifonden.


Værdipapirer
Værdipapirer vil som hovedregel ikke blive ramt af et pengeinstituts betalingsstandsning eller konkurs, idet en investor normalt vil kunne få udleveret sine værdipapirer uanset betalingsstandsningen eller konkursen.

Investors tab som følge af, at et pengeinstitut ikke kan tilbagelevere investors værdipapirer som opbevares, administreres eller forvaltes af pengeinstituttet, dækkes efter fradrag af eventuelle lån og andre forpligtelser overfor pengeinstituttet, op til modværdien af 20.000 euro pr. investor.

Særlige indlån
En række særlige indlånsformer i et pengeinstitut dækkes fuldt ud, altså også ud over grænsen på 100.000,- Euro. Dækningen gælder for indekskonti, kapitalpensionskonti, ratepensionskonti, selvpensionskonti, børneopsparingskonti, boligopsparingskonti, uddannelsesopsparinger, etableringskonti samt indskud på advokaters klientkonti.

Den tabte rente, i perioden fra pengeinstituttets konkurs til erstatningen finder sted, godtgøres også af indskydergarantifonden.

Ved tab
Indskydergarantifonden tilsender en opgørelse over deres samlede mellemværende med det konkursramte pengeinstitut, senest en måned efter konkursen er indtruffet. Med opgørelsen følger en vejledning om, hvordan du skal forholde dig.

Krav der ikke dækkes af Indskydergarantifonden, kan gøres gældende i konkursboet efter pengeinstituttet.

Undgå virus

Virus er et stadig voksende problem, men du kan gøre meget for at minimere risikoen.

Læs mere