Regler for Formuebalance / Bank Link®

1. Deltagelse

Du kan deltage i FormueBalance / Bank Link®, hvis du har, eller opretter kapitalpensions-, ratepensions- eller selvpensionskonto i Banken. Tilmelding til ordningen kan ske på enhver bankdag.

2. Definitioner

Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR-nr. 135 38 530.
Bank Link® TM Bank Link® TM er et registreret varemærke, VR 2001 04462.
Bank Link konto Pensionskonto tilmeldt Bank Link®. Der oprettes en selvstændig pensionskonto ved tilmeldingen til Bank Link®.
Indskud Indbetaling på Bank Link® kontoen. Indskud foretages kontant.
Indbetalingsfordeling Den procentfordeling dine fremtidige indskud fordeles efter. Du kan til enhver tid ændre din Indbetalingsfordeling.
Omfordeling Den procentfordeling du på en given dag vælger at omfordele din formue til. Du kan til enhver tid omfordele din formue. 
Handelskurs Banken handler investeringsbeviser til købs- og salgskurser udbudt på Københavns Fondsbørs eller andet relevant marked i tidsrummet 12-13 dansk tid, hvis muligt. 
Handelsdag Første bankdag efter indbetaling på FormueBalance / Bank Link® kontoen. Vær opmærksom på, at Lån & Spar netbank p.t. skifter døgn kl. 19.30, hvilket medfører, at indbetalinger via netbank efter kl. 19.30 vil blive investeret to bankdage efter indbetalingen. 

3. Investering

Du kan aftale procentvis fordeling mellem de afdelinger i investeringsforeningerne der indgår i FormueBalance / Bank Link®, dog således at procentangivelserne skal være i hele tal. Midlerne investeres i investeringsbeviser i de pågældende afdelinger.

En liste over de investeringsforeninger og deres afdelinger, der indgår i FormueBalance / Bank Link®, kan til enhver tid rekvireres i Lån & Spar Bank. En ajourført liste er også tilgængelig via www.lsb.dk.

De enkelte afdelinger er nærmere beskrevet i vedtægterne for de nævnte investerings- og investeringsinstitutforeninger.

Hvis de samlede investeringer fra alle deltagerne i FormueBalance / Bank Link® ikke passer med hele handelsenheder i den valgte afdeling, vil der i hele FormueBalance / Bank Link® være et mindre beløb, der ikke kan investeres. Det overskydende beløb vil næste bankdag blive søgt investeret i overensstemmelse med din Indbetalingsfordeling i FormueBalance / Bank Link®.
Eksempel: Du indbetaler 1.000 kr. på FormueBalance / Bank Link®-kontoen mandag. Du har valgt at investere i to investeringsforeninger (A og B) ligeligt fordelt. Tirsdag foretages investeringen i de pågældende papirer, men der mangler at blive investeret 3 kr., fordi den samlede investering for alle deltagere i FormueBalance / Bank Link® ikke "gik op" i hele handelsenheder i investeringsforening B. Onsdag investeres de 3 kr. ligeligt fordelt på de to investeringsforeninger om muligt.

Tilsvarende kan der ved deltageres salg af værdipapirer opstå en situation, hvor der skal afhændes en andel af et investeringsbevis. Banken vil i disse tilfælde afhænde hele det pågældende investeringsbevis. Du vil derfor i enkelte situationer kunne opleve, at en andel af et investeringsbevis afhændes og beløbet geninvesteres efter din gældende Indbetalingsfordeling på Bankens foranledning.

4. Ændringer

Du kan til hver en tid afgive ordre om Omfordeling eller ny Indbetalingsfordeling. Ordrer modtaget inden kl. 6.00 på en bankdag vil blive gennemført samme dag. Ordrer modtaget senere vil blive gennemført den følgende bankdag.

Ordrer kan afgives via FormueBalance / Bank Link® på Lån & Spar Banks hjemmeside eller ved personligt fremmøde i et rådgivningscenter, ved underskrevet telefax på telefax nr. 33 78 21 09 Att: FormueBalance / Bank Link®, eller ved underskrevet brev til Lån & Spar Bank Link®, Højbro Plads 9 - 11, postboks 2117, 1014 København K. Afgivelse af ordre via telefax eller brev, kan medføre længere ekspeditionstid.

5. Nota for køb og salg

Du modtager ikke notaer for de enkelte handler. Du kan i stedet løbende følge transaktionerne på kontoen, eller mod betaling af et gebyr, få tilsendt en liste over handler hver månedsultimo sammen med en formueoversigt.

6. Ejerskab

Investeringsbeviserne placeres i et såkaldt samledepot i bankens navn i Værdipapircentralen. De enkelte deltagere i FormueBalance / Bank Link® ejer de enkelte investeringsbeviser. Banken fører en fortegnelse over ejerskab, der fungerer som dokumentation for ejerskab i enhver henseende. De nærmere regler for samledepot er beskrevet nedenfor.

7. Afkast

Afkastet i FormueBalance / Bank Link® er direkte forbundet med kursudviklingen samt udbyttebetalinger i de investeringsforeningsafdelinger, som du har valgt at placere dine penge i.

8. Renter - Kontantplacering

Ved kontantplacering forrentes indestående med den af Lån & Spar Bank A/S til enhver tid fastsatte rente for FormueBalance / Bank Link®. Kreditrenten er variabel, den beregnes bagud og tilskrives hver årsultimo. Du kan finde den gældende rentesats i bankens Pris- og gebyrliste.

9. Afgifter til offentlige myndigheder

Beregnede afgifter hæves/indsættes på din FormueBalance / Bank Link® konto. Såfremt betalingen af afgifter til offentlige myndigheder - herunder PAL afgiften - medfører, at saldoen på kontoen bliver negativ, vil der blive solgt værdipapirer til dækning heraf. Salget sker forholdsmæssigt i alle fondskoder, det vil sige at formuesammensætningen efter salget er uforandret.  

10. Omkostninger

Omkostninger for deltagelse i FormueBalance / Bank Link® fremgår af bankens Pris- og gebyrliste, der kan rekvireres hos banken og ses på www.lsb.dk. 

11. Ændring af regler for FormueBalance / Bank Link® 

Banken kan ændre reglerne for FormueBalance / Bank Link®. Væsentlige ændringer til ugunst for dig kan dog kun ske med mindst 3 måneders forudgående varsel. Væsentlige ændringer vil blive offentliggjort i dagspressen. De til enhver tid gældende regler for FormueBalance / Bank Link®® vil være tilgængelige på www.lsb.dk.

12. Udtræden af FormueBalance / Bank Link® 

Du kan til enhver tid udtræde af FormueBalance / Bank Link®. Udtræden foregår ved at alle andele afhændes, og du udtræder med et kontant beløb.  

13. Samledepot

Ifølge lov om finansiel virksomhed § 72 stk. 3 (tidligere værdipapirhandelslovens § 6, stk. 3), kan banken efter aftale med sine kunder opbevare værdipapirer i et samledepot. Det vil sige et depot, hvor flere kunders værdipapirer er registreret i bankens navn eller bankens forretningsforbindelses navn. Banken er forpligtet til ikke at opbevare egne værdipapirer i et samledepot.

Banken har pligt til at føre et register, hvoraf de enkelte kunders ejerforhold til de registrerede værdipapirer klart fremgår. Ifølge om finansiel virksomhed § 72 stk. 7 (tidl. værdipapirhandelslovens § 6, stk. 4), kan en kunde i tilfælde af bankens betalingsstandsning, konkurs eller lignende, udtage sine værdipapirer af et samledepot på grundlag af bankens registreringer, hvis der ikke forinden er tvist om kundens ejendomsret.

Banken er bemyndiget til at disponere over et samledepot og er berettiget til i fornødent omfang at overdrage denne bemyndigelse til en forretningsforbindelse, der er valgt af banken. Banken er ansvarlig for, at behandlingen af kunders værdipapirer i samledepot er i overensstemmelse med kundernes instrukser. Hvis banken har overdraget bemyndigelsen til en forretningsforbindelse, er banken dog kun ansvarlig for forretningsforbindelsens erkendte eller pådømte fejl. Banken er ansvarlig for forretningsforbindelsens soliditet, hvis forretningsforbindelsen ikke er valgt af kunden.

Placering i et samledepot medfører, at alene banken eller bankens forretningsforbindelse står som rettighedshaver til depotet hos de relevante værdipapircentraler eller investeringsforeninger. Dette medfører, at den enkelte kunde ikke er omfattet af erstatningsordningen i værdipapirhandelslovens §§ 80 og 81, der kun finder anvendelse på depotet som helhed.

Ved køb af udenlandske værdipapirer er kunden i samme omfang som banken selv underkastet de på den fremmede plads gældende retsregler og sædvane, såvel som de benyttede forretningsforbindelsers forretningsgrundlag, hvilket blandt andet kan indebære, at der er oplysningspligt til udenlandske myndigheder og selskaber om kundens navn, adresse, beholdningens størrelse, sammensætning, afkast mv.

Som kunde i Lån & Spar Bank er dine værdipapirer i dit depot og indeståender i vidt omfang sikret via Garantifonden. Du kan læse mere om dækningsomfanget mv. på www.garantifonden.dk  

14. Øvrige bestemmelser

Banken er ikke ansvarlig for skade, der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, indtruffet eller truende krig, oprør, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om banken er part i konflikten, herunder at konflikten kun rammer dele af bankens funktioner, forudsat at der ikke foreligger selvstændigt ansvar for banken.  

15. Særlige bestemmelser

I nogle tilfælde kan Lån & Spar Bank have en særlig interesse i de investeringer, vi skal rådgive om. Når det er tilfældet vil vi til enhver tid oplyse dig om det. En sådan interesse kan også betyde, at vi helt afstår fra at rådgive dig om en given investering. Vi rådgiver for eksempel aldrig om investering i bankens egne aktier.
Se opdateret liste på www.lsb.dk