Bestyrelsens arbejde

Lønpolitik

Generalforsamlingen vedtog 11. marts 2024 bankens lønpolitik. Bankens lønpolitik skal som udgangspunkt vedtages på generalforsamlingen hvert fjerde år. Forekommer der væsentlige ændringer til politikken, skal politikken vedtages ved først kommende generalforsamling.

Lønpolitik (PDF) (11. marts 2024)

 

 

Vederlagsrapport

I tilknytning til Lån & Spars lønpolitik fremlægges denne vederlagsrapport for 2023.

Vederlagsrapport (PDF)

Kommissorier i udvalg

Aflønningsudvalget

Udvalg

Udvalget består af: Formanden for bestyrelsen Gordon Ørskov Madsen, 1. næstformand Heino Kegel, 2. næstformand Lisbeth Lintz Christensen og Morten Norling Bæk.

Opgaver

Aflønningsudvalgets opgaver består i at forestå det forberedende arbejde for bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning, herunder lønpolitik og andre beslutninger herom, som kan have indflydelse på bankens risikostyring, og i den forbindelse rådgive bestyrelsen om udformning af virksomhedens lønpolitik, bistå bestyrelsen med at påse overholdelsen af virksomhedens lønpolitik i praksis og vurdere, om virksomhedens lønpolitik er opdateret, herunder hvis nødvendigt komme med forslag til opdateringer af lønpolitikken.

Kommissorium for aflønningsudvalget

Nomineringsudvalget

Udvalg

Udvalget består af: Formanden for bestyrelsen Gordon Ørskov Madsen, 1. næstformand Heino Kegel og 2. næstformand Lisbeth Lintz Christensen. 

Opgaver

Nomineringsudvalgets opgaver består at foreslå kandidater til valg til bestyrelsen, herunder udarbejde en beskrivelse af de funktioner og kvalifikationer, der kræves til den bestemte post, og angive den tid, der forventes at skulle afsættes hertil.

Kommissorium for nomineringsudvalg

Revisionsudvalget

Udvalg

Udvalget består af tre medlemmer af bestyrelsen. Jørn Rise Andersen er formand og det uafhængige medlem af revisionsudvalget og opfylder kvalifikationskravet i medfør af sin erhvervserfaring. Derudover indgår Heino Kegel og Jan Kamp Justensen også i revisionsudvalget.

Opgaver

Formålet med revisionsudvalgets arbejde er at forberede bestyrelsens arbejde vedrørende regnskabs og revisionsmæssige forhold ved løbende at overvåge og vurdere, om Lån & Spars regnskabsaflæggelse, interne kontrolsystemer, risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og lovpligtige revision er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde. Endvidere skal udvalget kontrollere og overvåge revisors uafhængighed samt være ansvarlig for proceduren for udvælgelse og indstilling af revisor til valg.

Kommissorium for revisionsudvalget

Risikoudvalget

Udvalg

Udvalget består af den samlede bestyrelse. Gordon Ørskov Madsen er formand for udvalget.

Opgaver

Med udgangspunkt i risikoanalyserne udformet af bl.a. Intern Revision, Risikostyring, Compliance, AML er det Risikoudvalgets opgaver at forholde sig til Lån & Spars samlede risikobillede og herved inddrage risici på alle områder, herunder – men ikke begrænset til - outsourcing, IT-drift, cyberkriminalitet, AML- og terrorfinansieringsrisici. Udvalget skal rådgive bestyrelsen om bankens overordnede nuværende og fremtidige risikoprofil og strategi.

Kommissorium for risikoudvalget

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.