Bobehandling - når du mister en af dine kære

Når du mister en af dine kære, er der mange praktiske ting at tage stilling til - ikke mindst i forhold til økonomi og arv. Her kan du læse mere om boet efter den afdøde.

Flag på halv

Konti og betalinger

Når en af vores kunder dør, får vi automatisk besked. Derefter sender vi en opgørelse til skifteretten over afdødes engagement i banken. 

Herefter spærrer vi den afdødes konti, kort og depoter for at sikre boets midler. Så er det ikke muligt at hæve på afdødes konti, før skifteretten har udstedt en skifteretsattest eller på anden måde givet tilladelse. 

 

Udgift til begravelse/bisættelse

Når afdødes konti er spærret, kan arvingerne som udgangspunkt ikke få adgang til boets midler, før der er udstedt en skifteretsattest. I skifteretsattesten fremgår det, hvem der skal arve. Vi har dog mulighed for at hjælpe med at betale begravelses- eller bisættelsesudgifter, hvis der er midler til det i boet.

 

Skifteretsattest og opgaver under skiftet

Når der har været afholdt møde i skifteretten, modtager arvingerne skifteretsattesten. Når skifteretsattesten er modtaget er der en række opgaver, som arvingerne skal løse. Det kan fx være udarbejdelse af boopgørelse, betaling af regninger og salg af fast ejendom. Du kan vælge at løse opgaverne selv eller få hjælp af en advokat.

Når opgaverne under skiftet er løst, skal midlerne i boet fordeles mellem arvingerne. Det kan vi hjælpe dig med. Herefter afsluttes boet.

Hvordan får Lån & Spar besked om dødsfald?

Lån & Spar får automatisk besked, når en af vores kunder afgår ved døden.

Hvad gør Lån & Spar ved dødsfald?

Når Lån & Spar får besked om en kundes død, spærrer vi boets konti/fælleskonti, kort, depoter mv. Det gør vi for at sikre boets midler. Så er det ikke muligt at hæve på afdødes konti, før skifteretten har udstedt en skifteretsattest eller på anden måde givet tilladelse. For fælleskonti gælder det, at ægtefællen kan benytte det kort, der er tilknyttet kontoen til dagligdagsindkøb.

Har afdøde givet fuldmagter, ophører de automatisk.

Hvordan får jeg adgang til boets midler?

Lån & Spar kan ikke give adgang til boets midler, før der er udstedt en skifteretsattest, der fortæller, hvem der er boets arvinger. Skifteretsattesten bliver udstedt, når der har været afholdt møde i skifteretten. Det foregår typisk 3-4 uger efter dødsfaldet.

Når du har fået en skifteretsattest, får du adgang til boets midler. Du skal sende en kopi af skifteretsattesten og evt. skiftefuldmagt til Lån & Spar, da vi ikke modtager den automatisk fra skifteretten.


Er der flere arvinger?

Hvis der er flere arvinger, kan det være en god idé med en skiftefuldmagt fra medarvinger. Så er der kun én person, der administrerer boets midler – ellers skal alle arvinger skrive under hver gang, der laves dispositioner i boet.

Er der en skiftefuldmagt, skal vi kun have legitimation på fuldmagtshaver. Ellers skal I indsende legitimation på alle arvinger.

Hvad sker der, når jeg har modtaget skifteretsattesten?

Når du har fået skifteretsattesten, er der en række opgaver, der pålægges dig som arving. Du kan enten vælge at løse dem selv eller få hjælp af en advokat.

Det kan fx dreje sig om:

  • Indrykke meddelelse i Statstidende, så evt. kreditorer kan anmelde deres krav. Skifteretten kan hjælpe med dette.
  • Udarbejde en boopgørelse
  • Betale regninger
  • Betale gæld
  • Sælge afdødes bolig
  • Betale boafgift
  • Fordele arven
Skal jeg betale afdødes regninger?
Arvinger er ikke forpligtet til at betale afdødes regninger, før der er udstedt en skifteretsattest. Indtil den er klar, er det kun skifteretten, der kan disponere over boets midler.
Hvad med faste betalingsaftaler?

Hvis afdøde ikke har en ægtefælle eller samlever i Lån & Spar, afmeldes alle betalingsaftaler.

Hvis afdøde har en samlever eller ægtefælle, der er kunde i banken, flyttes betalingsaftalerne til den persons cpr-nummer, hvis det ønskes.

Hvad med udbetaling af pensionsordninger og forsikringer?

Pensionsopsparinger i form af kapitalpensioner, ratepensioner og aldersopsparinger udbetales som hovedregel uden om boet til nærmeste pårørende.

Det samme gælder for forsikringer, der betales uden om boet til den, der er indsat som begunstiget.

Hvornår afsluttes boet?

Boet afsluttes, når alle opgaver er løst og arven er fordelt. Når du er klar til at fordele midlerne, skal du oplyse fordelingsnøgle samt arvingernes reg. og kontonr.

Er der værdipapirer, der skal fordeles, har vi brug for CD-ident og depotnummer. CD-ident er de fem cifre, der beskriver hvilket pengeinstitut værdipapirerne skal overføres til. Du kan få oplyst CD-ident og depotnummer hos dit pengeinstitut.

Når boet er færdigbehandlet, får du besked fra os.

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.