gælder For samarbejdsorganisationer i Lån & spar

Vilkår for medlems­fordele i Lån & Spar

 

Lån & Spar Bank A/S har samarbejdsaftaler med en række virksomheder/organisationer om et medlemsfordelsprogram. Du kan opnå en række medlemsfordele på én eller flere af dine konti og produkter i Lån & Spar, hvis du opfylder nogle betingelser, som du kan læse om her.

Produkter under medlemsfordelsprogrammet:

 • LSBprivat® Løn
 • LSBprivat® Opsparing
 • Studiekonto
 • Mastercard, som er brandet med samarbejdspartnerens navn, fx IDA Mastercard, Djøf Mastercard m. fl.
 • Billån med medlemsfordele

Du kan nedenfor se, hvilke medlemsfordele der knytter sig til de forskellige produkter under programmet.

Du kan på lsb.dk/medlemsfordele se, hvilke virksomheder/organisationer Lån & Spar samarbejder med. Klikker du på organisationen, kan du se, hvilke produkter Lån & Spar tilbyder dig.

Renter og priser på produkter og ydelser i medlemsfordelsprogrammet fremgår af det til enhver tid gældende prisblad. Prisbladet finder du på lsb.dk og i bankens rådgivningscentre.

 

LSBprivat® Løn - særlige bestemmelser og medlemsfordele

Du skal indgå en kontoaftale om LSBprivat® Løn, der er en produktpakke, hvor du på en række ydelser og produkter opnår forskellige fordele:

 • Visa/Dankort uden gebyr, også til samlever/ægtefælle
 • Netbank, hvor du uden gebyr kan overføre penge mellem konti i Danmark og betale girokort
 • e-Boks
 • BS (BetalingsService)
 • Hævning i DKK uden gebyr med Visa/Dankort og Mastercard Debit i alle KONTANTENS pengeautomater
 • Personlig rådgivning - årligt økonomieftersyn

Ingen af ovenstående ydelser kan fravælges.

Renten på indestående op til kr. 50.000 vil altid være højere end renten til kunder, der ikke har medlemsfordele.

 

LSBprivat® Opsparing - særlige bestemmelser og medlemsfordele

For at få en LSBprivat® Opsparing skal du have indgået en kontoaftale om en LSBprivat® Løn.

Renten på indestående over kr. 50.000 vil altid være højere end renten til kunder, der ikke har medlemsfordele. Når dit indestående er over kr. 50.000, beregnes renten af hele saldoen.

 

Studiekontoen - særlige bestemmelser og medlemsfordele

For at få en studiekonto skal du være indskrevet på en videregående, SU-berettiget uddannelse. Lån & Spar kan kræve dokumentation for dette i form af gyldigt årskort, SU-støttemeddelelse eller lignende.

Du skal indgå en kontoaftale om studiekonto, der er en produktpakke, hvor du på en række ydelser og produkter kan opnå forskellige fordele:

 • Høj indlånsrente på beløb op til kr. 20.000
 • Kassekredit med favorabel, lav rente
 • Adgang til de to konti StudieOpsparing og StudieBudget
 • Mastercard og Visa/Dankort uden årsgebyr
 • Netbank, hvor du uden gebyr kan overføre penge mellem konti i Danmark og betale girokort
 • e-Boks (kan ikke fravælges)
 • BS (BetalingsService) (kan ikke fravælges)
 • Hævning i DKK uden gebyr med Visa/Dankort og Mastercard Debit i pengeautomater i Danmark
 • Valutaveksling uden gebyr

Når du ophører med at studere, har du pligt til at oplyse banken herom.

Du er berettiget til at beholde studiekontoen i op til 3 år efter, du har færdiggjort dit studie. Lån & Spar vil hvert femte år kreditvurdere dig for at undersøge, om forudsætningen for bevilling af kassekreditten har ændret sig.

 

Mastercard som er brandet med samarbejdspartnerens navn - særlige bestemmelser og medlemsfordele

Lån & Spar udsteder kortet uden stiftelsesomkostninger. Der er intet årsgebyr.

 

Billån med medlemsfordele – særlige bestemmelser og medlemsfordele

Renten på billån med en udbetaling på min. 20% vil med medlemsfordele altid være lavere end renten på et tilsvarende billån til kunder, der ikke har medlemsfordele.

 

Fælles betingelser

Du skal være ansat i eller medlem af en af de virksomheder/organisationer, Lån & Spar har samarbejdsaftale med.

Hvis dit medlemskab/ansættelsesforhold ophører, eller du får opsagt en eller flere konti i Lån & Spar som følge af misligholdelse, kan Lån & Spar lade alle dine konti og produkter overgå til almindelige kundevilkår.

Det er dig som ansat eller medlem, der kan opnå medlemsfordele i Lån & Spar.

Lån & Spar bevilger kontoen eller produktet på grundlag af en almindelig kreditvurdering, der foretages af banken.

Lån & Spar kan til enhver tid ændre rentesatser i overensstemmelse med reglerne i Lån & Spars Almindelige forretningsbetingelser og Særlige bestemmelser for lån og kreditter. Alle rentesatser er variable

 

Du skal samle hele din privatøkonomi hos Lån & Spar

Det er en betingelse for at opnå medlemsfordelene knyttet til produkterne LSBprivat® Løn og Studiekontoen, at du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar, og at den forbliver samlet i Lån & Spar. Din SU, løn og pension skal indgå på kontoen. Du er på opfordring af Lån & Spar forpligtet til at aflevere en kopi af din seneste årsopgørelse fra SKAT til Lån & Spar. Årsopgørelsen tjener blandt andet som dokumentation for, at du har samlet alle dine konti i banken. Se nærmere nedenfor.

Med ”privatøkonomi” menes alle dine:

 • ind- og udlån mv. i pengeinstitutter (herunder - men ikke kun – forbrugslån, boliglån, prioritetslån m.fl., billån, bådlån, kassekreditter, indlånskonti, pensioner, gevinstopsparinger, puljeordninger, depoter, investeringsprodukter mv.)
 • lån og kreditter gennem finansieringsselskaber (billån, forbrugslån, kontokort mv.), - pensionsordninger oprettet i pengeinstitutter, med mindre der til pensionsordningen er tilknyttet en forsikring, som ikke kan gentegnes gennem Lån & Spar
 • lån i realkreditinstitutter

 

Med ”samle” menes:

 • Ved oprettelse af kontoaftalen skal alle dine ind- og udlånskonti mv. i andre pengeinstitutter og finansieringsselskaber opsiges og overføres til Lån & Spar. De skal forblive samlet i banken, for at Lån & Spar kan give dig medlemsfordelene. Dette gælder også konti, hvor du er medkontohaver
 • Medlemsfordelene bortfalder, hvis du senere opretter en ind- og udlånskonto mv. i andre pengeinstitutter/finansieringsselskaber (herunder - men ikke kun – forbrugslån, boliglån, prioritetslån m.fl., billån, bådlån, kassekreditter, kontokort, indlånskonti, pensioner, gevinstopsparinger, puljeordninger, depoter, investeringsprodukter mv.)
 • Medlemsfordelene bortfalder, hvis du senere opretter en pensionsordning eller forhøjer din egenbetaling på din firmaordning gennem andet pengeinstitut, pensionskasse eller forsikringsselskab
 • Optagelse af nye realkreditlån og ændringer af eksisterende realkreditlån skal formidles gennem Lån & Spar og det realkreditinstitut, Lån & Spar samarbejder med. Et eksisterende realkreditlån skal ikke flyttes til det realkreditinstitut, Lån & Spar samarbejder med. Hvis du vælger at lægge lånet om, er Lån & Spar berettiget til at forlange, at omlægningen sker gennem dette realkreditinstitut

 

Undtagelser

Det er ikke en betingelse, at en pensionsordning overføres til Lån & Spar, hvis den er oprettet i

 • forsikringsselskaber (f.eks. Danica, Nordea Liv, SEB med flere)
 • pensionskasser (f.eks. MP Pension (Pensionskassen for Magistre & Psykologer), DIP (Danske Ingeniørers Pensionskasse) med flere)

Eksisterende ordninger om obligatoriske arbejdsmarkedspensioner og senere oprettelse heraf påvirker ikke din ret til at få medlemsfordelene.

Et eksisterende realkreditlån skal ikke flyttes til det realkreditinstitut, Lån & Spar samarbejder med, før næste gang du vælger at lægge lånet om (se ovenfor).

I enkelte tilfælde kan Lån & Spar undtagelsesvist beslutte, at visse dele af din privatøkonomi mv., jf. gennemgangen ovenfor, ikke skal flyttes til banken.

 

Ændringer i medlemsfordelsprogrammet

Banken kan indføre nye fordele uden varsel. Nye fordele vil blive annonceret gennem organisationen/ virksomheden og på den enkelte loyalitetsbank-hjemmeside (f.eks. lsb.dk/dsr).

Banken kan ændre priserne i medlemsfordelsprogrammet efter de regler og med det varsel, der gælder i ”Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder”.

Øvrige ændringer i medlemsfordelsprogrammet kan ske med 1 måneds varsel ved brev, gennem netbank, e-Boks eller ved annoncering i dagspressen.

 

Udmelding og opsigelse

Du kan melde dig ud af medlemsfordelsprogrammet uden varsel.

Medlemsfordelsprogrammet ophører, og medlemsfordelene bortfalder, hvis du melder dig ud af organisationen, eller din ansættelse ophører.

Banken kan opsige medlemsfordelsprogrammet med 3 måneders varsel.

Hvis du misligholder en aftale med Lån & Spar, kan banken opsige aftalen om medlemsfordelsprogrammet med 1 måneds varsel.

Når opsigelsen er trådt i kraft, gælder bankens standardpriser.

 

Dit samtykke til at vi må indhente oplysninger om bekræftelse af medlemskab

Når du skriver under på kontoaftalen, giver du samtykke til, at Lån & Spar og den virksomhed/organisation, hvor du er medlem eller ansat, må registrere, opbevare og udveksle oplysninger. Det gælder oplysninger om bl.a. dit cpr.nr., eventuelt medlemsnummer og kontonummer, om at du er kunde i Lån & Spar, og at du fortsat er medlem/ansat i den pågældende organisation/virksomhed.

 

Øvrige vilkår

Til medlemmer af Forbrugsforeningen, skal det bemærkes at der kun kan oprettes én LSBprivat® Løn med medlemsfordele pr. husstand uanset antal medlemskaber af Forbrugsforeningen. Der kan dog til unge over 18 år, der selv er medlem af Forbrugsforeningen og har folkeregisteradresse i husstanden, også oprettes en LSBprivat® Løn med medlemsfordele.

Bankens ”Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder” gælder også for medlemsfordelsprogrammet.

 

Vilkår for medlemsfordelsprogrammet gælder fra 28. januar 2020.

 

 

Kontakt os

Kontakt os og få rådgivning, der passer til dine behov.